لیبراریوم

لیبراریوم

به لیبراریوم خوش آمدید

به لیبراریوم خوش آمدید

وقتی می‌خوانیم همه‌چیز بهتر می‌شود. در لیبراریوم می‌کوشیم افراد بیشتری را ترغیب کنیم تا خواندن را بخش هرروزه‌ای از زندگی خود کنند.

گرامی باد شادمانی و لذت خواندن برای فهمیدن و خردمندی

«خرد راستین هنگامی نصیب هر یک از ما می‌شود که دریابیم چقدر دربارۀ زندگی، خودمان، و دنیای اطرافمان اندک می‌فهمیم.» -- سقراط

تازه‌ها

در جادۀ خرد با گامهای خوانش برای فهم